Our Story

green carrot bar

Chiangmai Bioveggie Co., Ltd.

เราคือผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 จากการรวม
ตัวของกลุ่มนักวิชาการและนักธุรกิจ ซึ่งเล็งเห็นว่า คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับสารอาหารจากธรรมชาติและผักไม่เพียงพอ อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยนั้นมีมากจนเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดทีมผู้บริหารจึงได้จัดตั้งบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสนับสนุนให้คนไทยได้ทานผักมากขึ้นโดยบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย สะดวก และมาจากธรรมชาติ 100 %

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและในขณะเดียวกันร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลาย”

เราได้คัดสรรวัตถุดิบจากโครงการหลวงมาใช้ในการผลิตผ่านกระบวนการแปรรูปให้แห้งโดยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรโดยทีมผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวที่
สามารถรักษาคุณค่าสารอาหารไว้ได้มากที่สุดควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GMP (การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดี) และมาตรฐาน HACCP (การรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) โดยมีความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและมูลนิธิโครงการหลวงใน การช่วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักผลไม้ ที่มีมากเกินความต้องการของ
ตลาด ซึ่งเป็นการช่วยเกษตรกรชาวเขาอีกช่องทางหนึ่ง

Royal Project Foundation

RP06
RP04
RP05
RP03
RP01
RP02
RP06 RP04 RP05 RP03 RP01 RP02

Our Standards

Awards & Achievements