orange carrot bar

บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2654 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

สำนักงานงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2564 เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น และก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

โดย บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับ และแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีนวัตกรรมที่โดดเด่น มีมาตรฐานการดำเนินการในทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และมีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตที่ใช้ในการแปรรูปสินค้า ให้ออกมามีคุณภาพและมอบประโยชน์สูงสุขให้แก่ผู้บริโภค